HADŽ – VIDJETI OKOM, SRCEM I DUŠOM

Ibadet koji potiče još iz vremena Ibrahima, a.s, kome je Allah, subhanehu we teala, naredio:“ I oglasi ljudima hadž, dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim, dolaziće iz mjesta dalekih, da bi doživjeli koristi i da bi u određenne dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali”.  “Prva kuća sagrađena za ljude jeste ona u Mekki, blagoslovljena je i putokaz je svjetovima. U njoj su jasna znamenja-mjesto na kojem je stajao Ibrahim. Onaj ko u nju uđe siguran je. Prema Allahu je dužan kuću hodočastiti svako ko je u mogućnosti, a ko neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome”.

Riječi “men kefere” znače ko ne obavi hadž, a u stanju je to, ili ko se ne odazove i ne izvrši Allahovo naređenje, on je potpuno u Allahovoj moći. Jednostavno rečeno: ko zanemari hadž. Ovdje je upotrijebljen glagol “men kefere”, kao da je to kufr, Allah nas toga sačuvao.

Allahov poslanik je jedne prilike rekao svojim ashabima:”O ljudi, propisan vam je hadž, pa gaobavljajte ”! Neko je upitao:”Jeli svake godine, Allahov poslaniče”? Poslanik, s.a.v.s, je šutio, a ovaj je isto pitanje ponovio nekoliko puta, da bi Poslanik, s.a.v.s, odgovorio:”Kad bi rekao jeste, to bi značilo da je stroga obaveza, a vi to ne biste mogli”!

Oni muslimani koji ispunjavaju uvjete, dužni su ovaj ibadet obaviti jedanput u svome životu. Postoje ibadeti koji se ponavljaju svakoga dana, kao namaz, na primjer. Njega obavljamo pet puta dnevno. Postoje ibadeti koje obavljamo jednom godišnje, kao što su post i zekat. Postoji životni farz, tj. ibadet koji se obavlja jednom u životu, kao što je hadž. Za izvršenje ovog ibadeta potrebni su veliki trud, izdržljivost i materijalna sredstva. S toga je Allahova milost prema nama velika što nas je obavezao da ga obavimo jednom u životu. Čestite generacije bi, kad bi insan pokorno, skrušeno i u potpunosti obavio dnevne namaze, govorile:“Uspostavljen mu je dnevni mizan (vaga)“! Dakle, pet dnevnih namaza, dnevna vaga. Kad bi na propisan način obavio džumu namaz, rekli bi:“Uspostavlejn mu je mizan sedmice“! Kad bi ispostio mjesec ramadan sa čvrstim imanom i očekujući nagradu isključivo od Allaha, rekli bi:“Uspostavljen mu je godišnji mizan“! Kad bi čestito obavio hadž, rekli bi:“Uspostavljen mu je životni mizan“! Dakle, dnevni namazi-dnevna vaga, džuma namaz-sedmična vaga, ramadan-godišnja vaga i hadž-životna vaga. Zato su strogo vodili računa o tome da hadž bude čestito obavljen, jer u sahih hadisu stoji:“Za čestito obavljen hadž nema druge nagrade osim dženneta“!

ČIM STEKNE UVJETE, MUSLIMAN TREBA OBAVITI HADŽ

Insan ne smije odgađati hadž ukoliko stekne uvjete da ga obavi. Kad bude u stanju da ga obavi pa to ne učini, a potom izgubi mogućnosti koje je imao, onda sam snosi odgovornost za odgađanje i za učinjeni grijeh. Jer poslije imućnosti može nastupiti siromaštvo, poslije zdravlja bolest ili čak i smrt, pa se čovjek vrati Allahu bez izvršenog temeljnog propisa. Zato čim stekne uvjete, čovjek treba obaviti hadž, kao što stoji u hadisu Posalnika, s.a.v.s:“Požurite sa obavljanjem hadža, jer niko ne zna šta mu se može dogoditi“! Hadž se može obaviti za pet dana. Ne mora čovjek ostati dugo. Nije farz otići u Medinu, zato se može ukazati druga prilika. Ne moraju se kupovati hedijje porodici, rodbini i prijateljima. To takođe nije farz:“…Allah nikoga ne duži preko njegovih mogućnosti“! „Neka čovjek dijeli prema svojim mogućnostima, a onaj ko je u oskudici, prema tome koliko mu je Allah dao, jer Allah nikog ne zadužuje više od onoga što mu je dao, a Allah će sigurno poslije teškoće olakšanje dati“!

KOJE SU PREPREKE ZA OBAVLJANJE HADŽA

Kad čovjek posjeduje materijalna sredstva za obavljanje hadža, on je tad dužan pravovremeno da ga obavi. Kao prepreka u obavljanju hadža, prema mišljenju uleme, može biti dug. Naime ako je čovjek nekome dužan, nije mu džaiz obaviti hadž, dok ne vrati dug, ili ne zatraži izun od onoga kome je dužan. Dug je ljudski hak, a hadž je hak prema Allahu. Ljudi su škrti, sebični, egoisti i cjepidlake. Za hadž Allah traži čovjekov sopstveni imetak, a ne tuđi. Allah je milostiv i ne zadužuje preko mogućnosti. Ukoliko je vraćanje duga regilisano putem vraćanja na rate, kao kad se čovjek zaduži kod države i dogovori vraćanje putem rata, onda se on tretira drukčije, tj. čovjek ne mora tražiti izun.

Ako čovjek nije u potpunosti zdrav, on tavaf može obaviti nošen na nosilima, sa-j između Saffe i Merwe u kolicima, na Arefat će ga dovesti neko, kamenčiće će za njega bacati neko drugi itd. U krajnjem slučaju, ako nikako nije u stanju putovati, naći će bedela koji će za njega obaviti hadž. Sve u svemu hadž se ne smije odgađati, a pogotovu potpuno izostaviti i zanemariti.

ŠTA JE TO USTVARI ČESTITO OBAVLJEN HADŽ?!

El-Hadž el-mebrur (čestito obavljen hadž) znači da je nijjet iskren, čist, da je isključivo radi postizanja Allahova zadovoljstva i da je zaštićen od svih natruha i dunjalučkih primjesa. Dakle, ne obavljaš ga radi trgovine, ugleda i postizanja većeg autoriteta. Istina, na hadžu je dozvoljeno trgovati, ali to ne smije biti glavni cilj. Nijjet za obavljanje hadža mora biti iskren i čist, radi Allaha. To je prvi uvjet za čestito obavljen hadž.

Drugi uvjet je da nafaka ili sredstva za obavljanje hadža budu stečena na halal način. Dakle, muslim strogo vodi računa da imetak stiče na halal način i da u njemu nema nikakve sumnje, jer hadž obavljen sa haram imetkom nije hadž. Kao što pjesnik kaže:

„Kad obaviš hadž malom iz harama, nisi bio na hadžu, već je bila deva“!

Dakle, hadž je obavila deva, auto, autobus ili avion, a ti ne! S toga je za hadž potreban halal imetak. U jednom hadisu stoji:“Kad čovjek obavi hadž haram imetkom i kaže:-odazivam ti se Allahu, odazivam, njemu bude odgovoreno:“- ne odazivaš se ti, nisi postigao sreću, tvoj je hadž odbijen, vrati se pod teretom i bez nagrade“!

Čovjek ne vodi računa kako stiče svoj imetak, da li mu je halal ili haram, a potom želi da se očisti hadžom?! Hadž ne može čovjeka očistiti od harama. Tačno je da hadž briše sve grijehe osim tuđeg hakka. Tačno je i to da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:“Ko obavlja hadž, pa se sačuva bestidnosti i griješenja, vrati se čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila“!

Međutim, ako je u pitanju dug prema nekom od Allahovih robova, taj dug hadž ne može izbrisati. On se briše vraćanjem duga onome kome pripada:“Allah vam naređuje da emanete predate onima kome pripadaju“! Naravno čovjek može biti u nemogućnosti da vrati tuđe hakkove i on je time opravdan kod Allaha, međutim, da cijelog života čini ljudima zulum, uzurpira njihava prava i eksploatiše ih putem trgovine, kroz razne prijevare, zakidanja i slično, a potom krene da obavi hadž i da se hadžom očisti, od toga hadža nema ništa. Može takav čovjek obaviti hiljadu puta hadž i umru, ali se ne može očistiti sve dok ne vrati tuđe hakkove. Znamo da je šehadet na Allahovome putu veći stepen od hadža. I onaj ko pogine kao šehid, a bude nekome nešto dužan, njega šehadet ne može osloboditi toga duga. Muslim bilježi u svome Sahihu da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:“Šehidu je oprošten svaki grijeh osim duga“! To je čuo neki čovjek pa dođe do Poslanika i upita:“Allahov poslaniče, znači ako poginem na Allahovome putu, svi mi se grijesi opraštaju“? „Da“-odgovori Poslanik. Čovjek zadovoljno krenu, a Poslanik ga pozva da sačeka i reče:“Šta si ti ono maločas pitao“? Čovjek mu ponovi isto pitanje, a Poslanik dodade:“Da, opraštaju mu se svi grijesi osim duga! O tome me je ovog momenta Džibril obavijestio“! Dakle, šehidu se opraštaju svi grijesi osim duga! A hadž nije vrijedniji od šehadeta na Allahovome putu, jer je šehadet najveći stepen koji je dat jednom muslimanu. I Džibril posebno zbog toga dolazi Poslaniku da ga o tome obavijesti i saopšti mu istinu.

BESTIDNOST I GRIJEŠENJE NA HADŽU

Za čestito obavljen hadž potreban je iskren nijjet, halal imetak, zaštita od bestidnosti, griješenja i nepotrebne diskusije. Allah kaže:“Hadž je u poznatim mjesecima, pa ko se obaveže da u njima obavi hadž, onda nema bestidnosti, griješenja i bespotrebne diskusije“. Pojam „er-refeth“ podrazumijeva sve što je vezano za seksualne odnose i ženu. U ovom peridu, periodu ihrama, čovjek se mora sačuvati od tih stvari, kao i od drugih vrsta griješenja uopšte. Griješenje je haram u svakom vremenu, ali u vremenu ihrama je još teži haram. Isto tako na hadžu nema bespotrebne i jalove diskusije, polemike i naglabanja. Čovjek mora biti dostojan, tolerantan, blag, da olakšava, a ne da otežava, kako bi se ovo mubarek putovanje završilo na najljepši način. Nadalje čovjek mora voditi računa da hadž obavi u potpunosti, sve njegove farzove, sunnete, dakle kompletne propise. To je ono što ljudi jedan drugom požele prilikom čestitanja odlaska na hadž:“Hadžun mebrur, we sa-jun meškur, we zenbun magfur“! To je hadž za koji nema druge nagrade osim dženneta.

ZAŠTO U MEKKU

Zašto je Allah propisao hadž baš u Mekku, Kabi. Ovaj propis sadrži mnogobrojne mudrosti i velike tajne. Kaba je prva postavljena kuća na Zemlji za obavljanje ibadeta i za uspostavljanje tewhida. Dakle, ona je simbol tewhida, simbol ibadeta isključivo Allahu, subhanehu we teala.

Hadž je i tjelesni i finansijski ibadet. To je naporan i težak put. Dugo i zamorno putovanje. Mnogi muslimani žive daleko od Mekke. Posebno u prijašnja vremena ljudi su putovali jako dugo i naporno. Za njih je hadž bio jako težak. Imam en-Nesefi bilježi kako je jedan čovjek tokom tavafa upitan odakle dolazi, odgovorio:“ Ja sam iz daleke Kine“. Pitali su ga koliko mu je trebalo vremena do Kabe, a on odgovori:“Vidite li moju kosu“? „Vidimo,-rekoše, -na glavi nemaš nijedne crne dlake“. On zatim nastavi:“Kad sam krenuo iz moje zemlje, na glavi nisam imao nijednu bijelu dlaku, a sada na mojoj glavi ne vidite nijednu crnu dlaku“!

Dakle, ljudi su putovali do jedne zemlje, tu bi se zadržali da zarade štogod imetka pa bi onda nastavljali do druge, treće, četvrte i ko zna koje i tako se postepeno približavali Mekki.

Danas je stanje sasvim drukčije i lakše. Čovjeka eto za dva, za tri, četiri, pet sati u Mekki. Iz Njujorka mu sada treba svega četrnaest sati i eto ga u Mekki. Dakle, cilj hadža je između ostalog i to da čovjek nauči podnositi teškoće i napore. Zašto Allah nije propisao hadž negdje drugdje?! Propisao ga je u dolinu bez bilja i usjeva. Među ogoljela i kamenita brda. Ta žestoka vrelina, sparina i naizgled beživotna sredina uče čovjeka na izdržljivost, na običan i život bez luksuza. Neko kaže:“Kad promjenim ležaj ne mogu nikako zaspati ili ako nije moj jastuk ja nemam sna čitavu noć“! Mora se naviknuti na prirodu, vratiti prirodi. Zaspati na zemlji, u prašini, na kamenu ili na bilo čemu što je pri ruci.

Život pokreta. Od Mine do Arefata, Muzdelife, ponovo do Mine pa do Mekke. Sve je to relativno kratko vrijeme, da se ljudi naviknu na kretanje, na angažman, na inicijativu, na bereket. Da se naviknu na podnošenje napora i teškoće. Život je protkan i ružama i trnjem, radošću i žalošću, srećom i nesrećom, blagodatima i nevoljama, iskušenjima i uspjesima, grubošću i nježnošću. Zato je Allah propisao ovaj ibadet i čovjek u njega ulazi čitavim svojim bićem. I razumom i srcem, i jezikom i imetkom i trudom i naporom. A sve radi postizanja Allahova zadovoljstva.

Tu se postiže potpuni ibadet. Šta to znači potpuni ibadet? Da si pokoran Allahu iako ne razumiješ mnoge mudrosti u propisima. Da kažeš:čuo sam i pokoravam se! To je istinski ibadet. Suština. Nije potrebno znati baš sve! Zašto tawaf oko Kabe? Zašto sedam puta?Zašto je Kaba prilikom tawafa lijevo od insana, a ne desno? Zašto sedam puta tawafiti između Saffe i Merve? Zašto bacanje kamenčića? Zašto ovo, zašto ono..? Ne možeš detaljno i potpuno odgovoriti na sva ova pitanja. Može čovjek dokučiti neke tajne i mudrosti iz svega ovoga i to može biti tačno i pretpostavka, ali je važno da se ti propisi obavljaju iskreno i pokorno Allahu, subhanehu we teala. Allah kaže:”Ja sam naredio”, a čovjek treba da kaže:”Čujem i pokoravam se”! To je istinski ibadet i iskrena pokornost. Naravno ima dosta toga što čovjek ne razumije, ali je važno da to obavlja kao ibadet, iskreno i pokorno. Imam el-Gazali kaže:”Bolesnik ne pita ljekara, kad mu propiše neki lijek, zašto ga je propisao, zašto prije ili poslije jela, zašto tableta ili sirup, zašto ovo pola kašičice, a ovo čitavu?! Ne pita ga, jer mnogo toga ne bi razumio. Ima povjerenje u ljekara i miran je. Pridržava se preporuka i savjeta i uredu. Allah je tvoj liječnik, On zna lijek za tvoju bolest, zato kada ti je nešto propisao, prihvati to sa punim objeđenjem da je u tome hajr.

SIGURNOST,  JEDNAKOST I MIR

Hadž je prilika za praktično ostvarenje principa jednakosti, sigurnosti, mira i tolerancije među ljudima. Poslanik,s.a.v.s, kaže:”Ljudi su jednaki kao zubi češlja. Nema prednosti arap nad nearapom, niti bjelac nad tamnoputim, osim u čestitosti”. To je teorijski princip, ali on mora postati realnost i biti praktično primjenjen. U namazu, na primjer, nema razlike među ljudima u nekim stvarima, a u nekima ima. Ko stigne ranije, zauzme mjesto u prvom saffu. U Islamu prvi saff ne smije biti rezervisan za premijera, drugi za ministre, treći za šefove kabineta, četvrti za sekretare itd. Nema toga u Islamu. Zauzmi mjesto koje je u momentu tvog dolaska prazno. To je Islam. Međutim, i pored toga postoje ipak neke razlike među ljudima kad je namaz u pitanju. Neko obuče ogrtač, neko odijelo, neko stavi kapu, neko je ne stavi, neko nosi turban, neko obuče ovo ili ono. Radi se, dakle, o nacionalnoj nošnji.

Međutim, prilikom obavljanja hadža sve ove razlike nestaju. Svi oblače bijele, jednostavne i nešivene ihrame, koji su isti kao i kefini za umrle. Tako se ne može raspoznati ko je vladar, a ko običan građannin, ko je imućan, a ko siromašan.

Na Arefatu, na primjer, u tom mahšeru nisi u stanju primjetiti nikakve razlike. To je ono što Islam želi od hadža. Istinska izjednačenost ljudi u tom vremenu. Čak nema ni mirisanja. Još jedna vrijednost koja se postiže prilikom obavljanja hadža je mir, staloženost i psihološka stabilnost. Ljudi našeg vremena pozivaju na mir kao da su otkrili nešto novo. Sama riječ islam izvedena je iz riječi silm – mir. Selam je islamski pojam, pojam mira. Pozdrav muslimana na dunjaluku i na ahiretu je selam. Na dunjaluku es-selamu alejkum, a na ahiretu:”Pozdrav na dan kad se susretnu sa svojim Gospodarem biće selam”. Džennet je prebivalište mira (darus-selami). Jedno od Allahovih lijepih imena je Selam. Jedino muslimani nose ovakva imena Abdus-Selam itd. Kadkad se mir zagovara samo teorijski i licemjerno. Islam traži da se praktično ostvari selam (mir).

Ovo mubarek putovanje odgaja čovjeka da bude miran, tolerantan i da vodi računa o onima koji ga okružuju. Čak je i diskusija haram! Haram je loviti i ubijati živa bića u to vrijeme:”O vjernici, Allah će vas dovoditi u iskušenje sa divljači koja će biti na dohvat vaših ruku i kopalja, Allah time želi da ukaže na onoga ko ga se boji kad ga niko ne vidi. A onoga ko i poslije toga nasilje učini, čeka bolna patnja. O vjernici, ne ubijajte divljač dok obavljate obrede hadža! Onome od vas ko je hotimično ubije, kazna je da jednu domaću životinju, čiju će vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi, dovede u harem i žrtvuje ili nahrani siromaha ili da posti….”. Dakle, muslim je miran prema životinjama, ne lovi, ne ubija, čak je miran i prema biljkama. Danas ljudi zagovaraju zaštitu ljudske okoline, zaštitu prirode, zaštitu životinja. Islam je u obliku farza, dakle, stroge dužnosti, naredio zaštitu prirode, okoline, životinja i biljaka. Musliman dakle, u vrijeme hadža živi istinski mir i osjeća istinsku sigurnost. Zato Allah kaže za harem:”…onaj ko uđe u njega, postaje siguran”! “…i On im je strah zamijenio sigurnošću”. To je dakle, putovanje mira, sigurnosti i praktična lekcija o miru i sigurnosti.

Hadž čovjeka izvodi iz njegove mahale, iz sela i grada u širinu i prostranstvo svijeta. Zamislimo čovjeka koji živi negdje u Kini, u Indiji, u pustinji i zna samo za tjeskobu svoga prebivališta i okruženja. Islam ga dovodi u ovu dolinu, gdje se susreću ljudi i sa Istoka i sa Zapada, različitih izgleda, boja kože, različitih jezika i društvenih slojeva. Dolazi u jedan novi svijet. Svijet novih sadržaja i različitosti. U tome se ogleda Allahova poruka:”Mi smo te poslali iz milosti prema svim svjetovima”! Čovjek je, dakle slobodan učesnik ovog velikog svjetskog islamskog kongresa.

Hadž je taj godišnji svjetski islamski kongres na koji ljude ne poziva predsjenik ili kralj, već Allah, subhanehu we teala. “I oglasi ljudima hadž, dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim, dolaziće iz mjesta dalekih, da bi doživjeli koristi i da bi u određenne dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali…”. Sve su to velika značenja, prilike i puni sadržaji u okviru ovoga velikog farza. Musliman živi u ovome velikom ambijentu i stalno ponavlja sa svojom braćom:”Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk”. Braćom koja su u milionskom broju. Gospodar im je jedan, poslanik jedan, knjiga im je jedna, propisi su im isti, odjeća im je ista, sve je isto. Isključujući sve ove razlike islam gradi ovdje jedan jedinstven ummet.  Njihova je ideja jedna:“Zaista su samo vjernici braća”! Nestaju i zamiru svi nacionalni, regionalni i lokalni osjećaji. Šta je to što je sjedinilo te ljude iz različitih krajeva i od njih napravilo jedan jedinstven ummet? Kada muslimani zaborave ovu istinu, hadž ih sa ovim propisima i u ovome vremenu podsjeti na nju. I nema jače veze od akidetske, a nema jačeg akideta od islamskog akideta .

UTICAJ HADŽA NA MUSLIMANE

Svako ko iskreno, pravilno i u potpunosti obavi hadž, istinski osjeća da je ponovo rođen “kao na dan kad ga je majka rodila”, kao da je novorođenče. Poslije hadža započinje nova stranica, novi način života i otvaraju se novi njegovi sadržaji.

Međutim, danas vidimo da ljudi žive u velikim problemima i patnjama i pored toga odgađaju teobu, čekajući da im prođe dobar dio života, da izgube snagu i oslabe. Žena čeka hadž pa da se onda pokrije i započne tada uspostavljati islamski način življenja. Znači hadž je svojim uticajem na  čovjeka prekretnica života. To je jasno primjetio i shvatio jedan kršćanski misionar u Egiptu, zemlji el-Azhara, na početku ovog stoljeća. Naime, vršio je kršćansku misiju i pozivao ljude na kršćanstvo ali bez uspjeha. Išli su u muslimanska sela, sakupljali ljude i govorili im o Mariji djevici, o Isau, a.s, i njegovim mu-džizama. Ljudi su slušali i kad bi ubjeđivanje prestalo, neko bi uzviknuo:”Izgovorite riječi tewhida”, a oni bi snažno izgovarali: la ilahe illallah. Neko drugi bi uzviknuo:”Donesite salawat na Poslanika”, a oni bi u jedan glas izgovarali salawat. Potom je šef misionarstva napisao izvještaj u kome je stajalo:”Islam će u srcima ovih ljudi ostati čvrst poput stijene, o koju će se razbijati svi pokušaji i nastojanja kršćanskog misionarstva. Sve dok je u islamu četiri bedema: Dok je Kur'ana, dok je džume namaza, dok je el-Azhara i dok je hadža , tog godišnjeg sveislamskog kongresa, naši interesi neće biti ostvareni”.

Kur'ana, koga isčitavaju i jutrom i večerom, El-Azhara i njegove uleme po selima, gradovima i diljem svijeta, koja tumači i približava islam srcima ljudi, džume koja obnavlja iman muslimana, vezuje ih sigurnom vezom, podsjeća ih na Allaha i na ahiret, sveislamskog godišnjeg kongresa, na koji se musliman griješnik uključuje i u njemu učestvuje, a vraća se kao sasvim druga ličnost, kao novo stvorenje i preporođen sa novim impulsima imana i novom odlučnošću. To je gorak zaključak ovog kršćannskog misionara!

NEKE DILEME I PODVALE MUSLIMANIMA U VEZI HADŽA

Čestita braćo, Allah nas je počastio ovim islamskim ibadetima, a posebno hadžom. Međutim, neprijatelji islama, orjentalisti, ateisti, sekularisti, kršćani i muslimani po imenu, u sredstvima javnog informisanja i antiislamske propagande lansiraju laži o hadžu i krivo tumače njegove propise. Govore kako muslimani obožavaju crni kamen, kako obožavaju Kabu, i još druge gluposti koje ne zavrijeđuju nikakve pažnje. Muslimani ne čine ibadet crnom kamenu niti Kabi, već ibadet čine Jedinom Allahu, Gospodaru svjetova, Gospodaru crnog kamena i Kabe. Gospodaru svega. Omer, r.a, čini tawaf oko Kabe i kad dolazi do hadžerul esweda, govori:” O ti crni kamene, ja te ljubim, a znam da si ti kamen, niti štetiš niti koristi možeš donijeti i da nisam vidio Poslanika kako te ljubi, nikad te nebi poljubio”! Dakle, on ga ljubi kao sljedbenik. Rekli smo zašto Kaba? Jer je ona prva kuća tewhida. Zbog tog značenja muslimani Kabu poštuju, ona je simbol tewhida na Zemlji, a hadžerul eswed označava početak tavafa, tačka na kojoj musliman izgovara:”Bismillahi i Allahu ekber”! A ne bismi hadžeril eswed ili bismil Kabeti, već bismillahi i Allahu ekber. To je propis u kojem dominira jezik simbola, a taj jezik je svjetski jezik. A šta to znači? Mi znamo da ljudi imaju simbole svoje države, a to je zastava. Svaka država ima svoju zastavu, svoj simbol. A šta je to zastava? Komad platna! Ali je simbol jedne države. Kad čovjek poštuje zastavu svoje zemlje, to ne znači da on poštuje komad platna, već poštuje ono što je simbol njegove zemlje, u kojoj živi. Tako je sa hadžom. U njemu dominira jezik simbolike. Simbolika bacanja kamenčića označava otpor i borbu protiv zla koje donosi i nameće šejtan.

I NA KRAJU

Allah nam je propisao ibadete ne zato što je to Njemu potrebno, već što je u tome naša ogromna korist. Naša pokornost Allahu ništa ne koristi, niti Mu griješenje može naštetiti.

O ljudi, vi ste ovisni o Allahu, a Allah je neovisan i hvaljen“!

Propisao nam je namaz sa jasnim ciljem:“Zaista namaz odvraća od razvrata i ružnih djela“.

Post je propisan da nas učini čestitim. (leallekum tettekun).

Zekat je propisan da nas očisti i da nam osigura i uveća imetak:“Uzmi iz njihova imetka zekat i njime ih očisti i oplemeni“.

Hadž je propisan kao što smo spomenuli u ajetu:“… da dožive mnogostruke koristi i u poznatim danima spominju Allaha“.

Dosljedno izvršavanje ovih propisa garantuje ponos, dostojanstvo, snagu, uspjeh, zadovoljstvo i sreću na oba svijeta.

Kad se jednog dana u Mekki, za vrijeme hadža sastanu sve islamske vođe, ekonomisti, medicinari, sociolozi, poljoprivredici i privrednici, kada sjednu i kroz svoje resore sagledaju stanje islamskog ummeta i jasno definišu islamske interese i ponude adekvatne metode i načine njihova ostvarenja, tada će hadž imati svoju pravu puninu i potvrditi svoju pravu svrhu. Tada će on biti pravi godišnji sveislamski kongres.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*